Afetler

Dağı Ovayı Çayırı

Gel Birlikte Koruyalım

Göl’ü Orman’ı Bayırı

Gel Birlikte Koruyalım

Gel Terk Eyle O Pis Huyu

Hep Hoş Algılasın Duyu

Temiz Tut Havayı Suyu

Çevremizi Koruyalım

Paşa Ol Her Daim Paşa

Sevgi Göster Dağa Taşa

Sağlıklı Hoş Yerde Yaşa

Çevremizi Koruyalım

Sokak’a Çöp Atmayalım

Çöplüklerde Batmayalım

Gel Derde Dert Katmayalım

Çevremizi Koruyalım

06.08.2021

Sosyal Medya

ÖRNEKTİR

…Cumhuriyet Başsavcılığına

Veya

…Cumhuriyet Başsavcılığına

Havale Edilmek/Gönderilmek/Gereği Yapılmak Üzere

… Cumhuriyet Başsavcılığına

Ş i k â y e t ç i n i n

Adı Soyadı

 

Adresi 

 

Varsa Cep Telefonu

 

T.C. Kimlik Numarası

 

Varsa Vekili

 

Ş i k â y e t  O l u n a n – 1

Adı Soyadı

 

Adresi 

 

Varsa Cep Telefonu

 

T.C. Kimlik Numarası

 

Varsa Vekili

 

Ş i k â y e t  O l u n a n – 2

Adı Soyadı

 

Adresi 

 

Varsa Cep Telefonu

 

T.C. Kimlik Numarası

 

Varsa Vekili

 

Ş i k â y e t  O l u n a n – 3

Adı Soyadı

 

Adresi 

 

Varsa Cep Telefonu

 

T.C. Kimlik Numarası

 

Varsa Vekili

 

Ş i k â y e t  O l u n a n – 4

Adı Soyadı

 

Adresi 

 

Varsa Cep Telefonu

 

T.C. Kimlik Numarası

 

Varsa Vekili

 

Suç Tarihi

…………./……..…/2021

Suç Yeri

 

A ç ı k l a m a l ar

         … Adlı Sosyal Medya Kullanıcısıyım.…/…/2021 Tarihinde …Adlı Paylaşımımın/Twetemın/Linkimin/Fotoğraflı Yorumumun Altına  https://twitter.com/E…G…. Adlı Şahıs Tarafından Yazılı İletilerle Tehdit Edilmemin Yanı Sıra Yine Aynı Şahsın Hakaretine Maruz Kalmış Bulunmaktayım.

            Bir Kere Her İnsanın Yaratılış İtibariyle Yapısal Özelliği, Şahsiyeti, Düşüncesi, Davranışları, Yetiştiği Ortamdan Kaynaklanan Anlayışları, Hayat Görüşü, Değer Yargıları Bakış Açıları, Sıkıntı Ve Problemlerle Karşılaştığı Durumdaki Haleti Ruhiyeleri Farklı Olup, İnsanlarda Önyargılarla Kusur Aramak Yerine Ara Sıra Aynaya Bakarak; Hayalleriyle Görüntüsünün Farklı Olduğunu Hissetmesi; Öncellikle Kendilerini Yargılaması Ve Doğru Şeyler Yapıp Yapmadıklarını Sorgulamaları, Hakkaniyet Çerçevesinde Hareket Etmeleri, Hukuka Bağlı Kalmaları  Durumunda Sosyal Medyada Huzurun Tesis Edilmesi Mümkündür. Olumsuz Tutum ve Davranışları Nedeniyle Adıgeçeni/Adıgeçenleri Uyarmama Rağmen  Tehdit Ve Hakaretlerine Devam Etmiştir.

            Sözde Hayallerinde Canlandırdıkları Ve Ortada Olmayan Yasalarıyla Haksızlıkta Sınır Tanımayan Bir (Psikolojik Ve Sosyal Medya Terörünü Mubah Gören) Düzenin Kurulması Çabalarına Engel Olmak Zorundayız.

            İnsanlık Onuruyla Bağdaşmayan Muamelelerle; Öç Alınmasını Gerektiren Ve Nefret Duymaya Yönelik Tasarlanan Yazılı Beyanlarla; Kendi Ön Yargılarından, Kişisel Kapris ve Hesaplarından, Kin ve Garezinden Kaynaklanıp Şahsıma Karşı Sergilenen Olumsuz Tutum ve Davranışlarla; Kasıtlı Ve Bilerek Gerçekleşen ve Psikolojik Tacize Dönüşen; Halen Etkileri Devam Etmekte Olan Hukuk Düzeninin İzin Vermediği Zarar Verici Eylemlerle; Sakınılması Gereken Kusurlar Olarak Adlandırılan Tanılandırmalarla; Sosyal Medyadaki Kusurlu Tutum, Hileli Davranış Ve Suiistimallerle; Yenilir Yutulur Cinsten Olmayıp Ağır Cezai Müeyyide Gerektiren Yazılı ve Tamamen Cezai Müeyyide İçeren İfadelerle Haklarım Ciddi Biçimde İhlal Edilmiş Bulunmaktadır.                                                                                                                                                İlliyet Bağı Kurulması Durumunda Zedelenen İtibar ve Onurum; Olumsuz Etkilenen Çalışma Hayatımla Gelecekteki Ekonomik Sarsılmadan Doğacak Kayıplar, Ciddi Bir Şekilde Hasar Gören Ruhsal ve Bedensel Bütünlüğüm; Azalan İş Verimliliğim; Algılama Ve İrade Yeteneğim Telafisi İmkansız Hal Almıştır.                                                                           Haksız Kışkırtmaların, Nefretin Ağır Tahriklerin Kin ve Husumet Beslemesinden Kaynaklandığı Zaten Kayıtlarının Tetkikinden Anlaşılacaktır.

          Sosyal Medyada Kanunlara Aykırı Davranmak Veya Ağır Tahriklerle İnsanları Suç İşlemeye Zorlamak Suretiyle Saygınlığı ve Güven Duygusunu Sarsacak Nitelikte Ve Hukuk Düzenince Hoş Görülmeyen Tutum ve Davranışlar Sergileyen; insanları Baskı Altına Almaya Çalışanın/Çalışanların En Ağır Şekilde Cezalandırılmaları Gerekmektedir.

           Sonuç Ve İstem:  Yukarıda Arz Ve İzah Edilen veya Cumhuriyet Başsavcılığınızca  Re’sen Tespit Edilecek Nedenlerle Adıgeçen/Adıgeçenler (Şikâyet Edilenler) Hakkında Soruşturma Yapılarak Bunların En Ağır Şekilde Cezalandırılması İçin Kamu Davası Açılması Hususunda;

           Gereğini Saygıyla Arz ve Talep Ederim………/………2021

                                                                             Tahir AKCAN

                                                                      Sosyal Medya Kullanıcısı

                                                                              Şair Ve Yazar

                                                                                 Şikâyetçi

EKLER : Temin Edilebilen Sosyal Medya Kayıtları

                                          Tazminat Davası

                                                                                                             (Örnektir)

Davacı Ve Erişim Bilgileri:

Davacı Tarafından Kullanılan Hesap Linki:

Davalı Ve Erişim Bilgileri:

Davalı Tarafından Kullanılan Hesap Linki: https://twitter.com/E…G….

Konusu: 125.000.00 TL.’den Oluşan Tazminat Talebimden İbarettir.

Açıklama: Davalı …./….2021 Tarihinde Sosyal Medya Platformu Olan Twetter’da Kullandığı  https://twitter.com/E…G…. Adlı Link Hesabı Üzerinden  Tehdit Etmenin Yanı Sıra Ağır Küfürler Etmekle Kalmayıp Yazılı İleti İle Hakaretler, Tehditler Savurduktan Sonra Hesabımı da Anında Engellediğinden Dolayı Karşılık Verilmemiştir.

Bilindiği Üzere; Şerefsiz, Haysiyetsiz, Hırsız, Geri Zekâlı, Hayvan, Zibidi, Dümbük, Deyyus, Beyinsiz, Gavat, Hüdük, Puşt, Dangalak, Kaltak, Terbiyesiz VS.Gibi Söylemlerin Hakaret Olarak Kabul Edildiği Yine Yargıtay Kararlarının Tetkikinden Anlaşılmaktadır.

Ayrıca, ….Gibi Söylemlerde Tehdit Kapsamında Değerlendirildiği Yargıtay’ın Emsal Kararlarının Tetkikinden Anlaşılmaktadır..

Bu Nedenle; Türk Ceza Kanunun “Hakaret” Başlıklı 125’inci Gereğince; (Ve Devamı İlgili Maddeler) Bir Kimseye Onur, Şeref Ve Saygınlığını Rencide Edebilecek Nitelikte Somut Bir Fiil Veya Olgu İsnat Eden (…) (1) Veya Sövmek Suretiyle Bir Kimsenin Onur, Şeref Ve Saygınlığına Saldıran Kişinin… Suçun Niteliği Ve Büyüklüğü Göz önünde Bulundurulacak Şekilde Cezalandırılması Gerektiği Hükmüne Yer Verilmiş Olup Davalının Şahsıma Yönelik Cezai Sorumluluk Teşkil Eden Eyleminin Cezasız Kalmaması Ve Adaletin Tecelli Edilmesi Öncellikli Talebimdir.

Yine Aynı Kanunun “Tehdit” Başlıklı 106’ ıncı Maddesi Gereğince; Bir Başkasını, Kendisinin Veya Yakınının Hayatına, Vücut Veya Cinsel Dokunulmazlığına Yönelik Bir Saldırı Gerçekleştireceğinden Bahisle Tehdit Eden Kişinin … Suçun Niteliği Ve Büyüklüğü Göz önünde Bulundurulacak Şekilde Cezalandırılması Gerektiği Hükmüne Yer Verilmiş Olup Davalının Şahsıma Yönelik Cezai Sorumluluk Teşkil Eden Eyleminin Cezasız Kalmaması Ve Adaletin Tecelli Edilmesi Öncellikli Talebimdir.

Davalının “Terbiyesizlik Etme” Şeklindeki Yazılı İletisi, Kişilik Haklarıma Saldırı Niteliği Taşıyan Suçlar Arasında Yer Almakta Olduğu Yargıtay 4.Hukuk  Dairesinin  (E. 2002/2856) Ve  2002/8468 (4.7.2002) Sayılı Emsal Kararıylada Desteklendiğinden Dolayı Davalının Maddi ve Manevi Tazminata Mahkum Edilmesinde Engel Teşkil Eden Bir Husus Bulunmamaktadır.

Yine Davalının ………………Şeklinde Yazılı İleti İle Tehditler Savurması Ağır Cezai Müeyyide Gerektirmekte Olup Tehdit İçeren Yazılı İletileri Dikkate Alındığında Davalının Mahkum Edilmesini Engelleyici Bir Husus Bulunmamaktadır.

Hukuki Nedenler: Anayasa, TCK,MK, BK Ve Sair Mevzuat Ve İlgili Hükümlerinin Yanı Sıra, Emsal Yargı Kararları, İçtihatları

Sübut Nedenler: …CBS’lığından Veya ..Ceza Mahkemesine Müzekkere Yazılmak Suretiyle Dosyaların Celbinin Yanı Sıra Sosyal Medya Kayıtlarının Ortaya Çıkarılmasına İlişkin Olarak Polis Veya Siber Suçlar Kriminal Uzmanlık Raporunun İstenilmesine  Karar Verilmesi Arz Ve Talebimdir.Ayrıca, Nüfus Kaydı, Faturalar, Siber Suçlar Kriminal Uzmanlık Raporu VS.

Sonuç Ve İstem: Yukarıda Arz Ve İzah Edilen Ve Re’sen Dikkate Alınacak Nedenlerden Dolayı:                                                                                       (a) 25.000.00 TL.’sı Maddi Ve 100.000.00 TL. Manevi Olmak Üzere Toplam 125.000.00 TL. Tazminatın Kanuni Faiziyle Birlikte Davalıdan Alınmasına,

                 (b) Yargılama Giderlerinin Davalıdan Yana Tahmiline Karar Verilmesini Saygıyla Arz Ederim…../…../2021

                                                                                                                                                       Tahir AKCAN

                                                                                                                                              Sosyal Medya Kullanıcısı

                                                                                                                                                        Şair Ve Yazar

                                                                                                                                                              Davacı

Sözde Belediye Başkanı

Her İşini Sorgula Ölç Enine Boyuna

İl İlçenin Beldenin Ey Belediye Reisi

İhanet Ediyorsun Bak Seçmenin Oyuna

İl İlçenin Beldenin Ey Belediye Reisi

Bir Dinle Çilekeşi Dinle Derdi Olanı

Ağır Yara Alanı Sabrı Taşıp Dolanı

Gör Garibi Yaşlıyı Gör Sararıp Solanı

İl İlçenin Beldenin Ey Belediye Reisi

Sevmeyiz Aldatanı Seçmenden Kıl Kapanı

Affetmeyiz Döneği Hem Düz Yoldan Sapanı

Ne Pis Bir El Tutarız Ne de Yanlış Yapanı

İl İlçenin Beldenin Ey Belediye Reisi

Azamet Satamazsın Ağzını Satamazsın

Yan Gelip Yatamazsın Kaşını Çatamazsın

Seçmeni Bir Kenara Geriye Atamazsın

İl İlçenin Beldenin Ey Belediye Reisi

Yapacağını Tek Tek Kaydedip Sayacaksın

Hiç Abartmadan İşi Duyurup Yayacaksın

Ne Tehlikeli Yöne Ne Sola Kayacaksın

İl İlçenin Beldenin Ey Belediye Reisi

Hiçbir Zaman Affetmez Sevmez Kurum Satanı

Seçmen Baş Tacı Eder Eli İşe Yatanı

Söyle Var mı Seçmenin Var mı Başka Vatanı

İl İlçenin Beldenin Ey Belediye Reisi

Kutsalıma Bakarım İncitemem Soyumu

Tahir Der Çıkar İçin Zaten Eğmem Boyumu

Kirli İş İşlemlerde Kullandırtmam Oy’umu

İl İlçenin Beldenin Ey Belediye Reisi

11 Aralık 2018

Not: İşini Düzgün Yapan Belediye Reislerini Tenzih Ederim.

https://tahirakcan.com/2018/12/06/yalanci-siyasetciler/

https://tahirakcan.com/2019/06/24/siyasetci-durust-olsa/