Sosyal Medya

13 Ekim 2022 Tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde Kabul Edilerek Yasalaşan Resmi Gazete’de Yayımlandıktan Sonra Yürürlüğe Girecek Olan “Dezenformasyonla Mücadele Yasası”

Çocuklar Korunacak

Çocuklara Yönelik Uygulamalar Konusunda “Ayrıştırılmış Hizmet” Sunumu Sağlanacak.

Maruz Kalmamaları Gereken Görüntü, Ses, Yazı Vb. İçeriklere Karşı Çocuklar Korunacak,

Çocukların, Gençlerin Ve Ailenin, Bilinçlendirilmesi İçin Erişim Sağlayıcıları

Birliği’ne İlave Görevler Verilecek

Internet Haber Sitelerinde Çalışanlar Basın Mensubu Olacak

Şartları Karşılayan İnternet Habercilerine, Spikerlerine, Editörlerine

Ve Yayıncılarına (İnternet Medyası Çalışanlarına) Basın Kartı Verilebilecek

Kişilik Hakları Korunacak.

Haber İçerikleri Korunacak

Tüm Haber Siteleri, Yayınladıkları İçerikleri Saklamak Zorunda Olacak.

Hukuka Aykırı İçeriklerin Yok Edilmesi Ve Keyfi Olarak Ortadan Kaldırılmasının Önüne Geçilmiş Olacak.

Yayılan İçerik Derhal Ortadan Kaldırılabilecek

Bir İçerik İçin Verilen Kaldırma Kararı, İçeriğin Her Site Ve Platformdan Kaldırılması İçin Yeterli Olacak.

Haber Sitelerine Resmi İlan Ve Reklam Verilebilecek

Resmi İlan Ve Reklamların İnternet Haber Sitelerinde Belirli Kurallar E Çerçevesinde Yayınlatılması Ve İnternet Haber Sitelerinin Bu Şekilde Desteklenmesi Öngörülüyor.

Künyesiz Haber Sitesi Kalmayacak

Yeni Yasa İle Künye Belirtmeksizin İnternet Haberciliği Yapmak Mümkün Olmayacak. Gazeteler İçin Geçerli Kurallar, Haber Üreten İnternet Siteleri İçin De Geçerli Olacak

Sosyal Medya Platformlarına BTK’nın Denetlemesi Koşulu Getiriliyor

Bu Görevin Kapsamı, İletişimin İçeriğinin Denetlenmesi Değil, Platformların Kaç Kullanıcısının Olduğu, İletişim Trafiklerinin Ne Kadar Olduğu Ve Bu Konuyla İlgili Bilgileri Türkiye’de Tutma Zorunluluğu Gibi Konuları İçeriyor.

Sosyal Medya Şirketlerine Ofis Açma Yükümlülüğü Yeni Düzenleme İle Sosyal Ağlara Türkiye Ofisi Açma Ve Türkiye Temsilcisi Bulundurma Zorunluluğu Getirilecek

Temsilcinin Gerçek Kişi Olması Halinde Bu Kişinin Türkiye’de İkamet Etmesi Ve Türk Vatandaşı Olması Gerekecek.

Yalan Haber Yayma Suçu Tanımlanıyor

Türk Ceza kanunun 217.Maddesine Eklenen Yeni Madde İle

TCK/217-A) ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma Suçu Tanımlanıyor.

Suçun oluşması için şu 5 şart aranacak

Yayılan Haber Gerçek Değilse

Ülkenin Güvenliği Ve Kamu Sağlığını İlgilendiriyorsa

Halk Arasında Korku, Panik Ve Endişe Oluşturma Kasti Varsa

Kamu Barışını Bozmaya Yönelik İse

Aleni İse (Yani İlgisi Olmayan Kişilere Ulaşabilecekse)

Kişilere 1 Yıldan 3 Yıla Kadar Hapis Cezası Verilebilecek.


ÖRNEKTİR
Emniyet Genel Müdürlüğüne
(Ankara Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı)
İncek Mah. Boztepe Sk. No:125 Gölbaşı – ANKARA
siber@egm.gov.tr

Ş i k â y e t ç i n i n

T.C.Kimlik Numarası :

Adı Soyadı : M.Tahir AKCAN  

Adresi :

Telefon Numarası :

Ş i k â y e t  O l u n a n ı n

T.C.Kimlik Numarası:

Adı Soyadı: Sosyal Medyanın Etkin İletişim Aracı Olarak Nitelendirilen Twetter Kullanıcısı Olup https://twitter.com/…….Adlı Hesabı Kullanan Kişi.

Varsa Adresi :

Varsa Telefon Numarası :

Suç : Bazı Kanunların Emredici Nitelikteki Hükümlerine Aykırılık Teşkil Edecek Biçimde Twetter’da Paylaşım Yapmak, Yazılı Olarak Tehdit, Hakaret Ve Hatırama Hakaret Etmek VS.Gibi

Suç Tarihi : 31 Aralık 2021

Ö z e t : Sosyal Medyanın Etkin İletişim Aracı Olarak Nitelendirilen Twetter Kullanıcısı Olup ………………….Adlı Şahsi Hesabım Bulunmaktadır.

           Yine, Aynı Sosyal Medya Platformunu Kullanan …………………….. Adlı Kişinin Kanunların Emredici Nitelikteki Hükümlerine Aykırılık Teşkil Eden Twet’tinin veya Twetemin Altına Yapılan Fotoğraflı Ve Linkli Yorumumdan Veya Yorumundan Dolayı Adı Geçenin Yazılı Tehditine, Hakaretine, Hatırama Hakaretine Maruz Kalmam Üzerine Şikâyet Etme İhtiyacı Hâsıl Olmuştur.

A ç ı k l a m a l a r : Sosyal Medyanın Etkin İletişim Aracı Olarak Nitelendirilen Twetter Kullanıcısı Olup, ….. Adlı Şahsi Hesabım Bulunmaktadır.

            Yine, Aynı Sosyal Medya Platformunu Kullanan ………. Adlı Kişinin Kanunların Emredici Nitelikteki Hükümlerine Aykırılık Teşkil Eden Twet’tinin Altına Yapılan Fotoğraflı Ve Linkli Yorumumdan Dolayı Adı Geçenin Yazılı Tehditine, Hakaretine, Hatırama Hakaretine Maruz Kalmam Üzerine Şikâyet Etme İhtiyacı Hâsıl Olmuştur. Şöyle ki:

            Sosyal Medya Platformunu Kullanan Adlı Kişinin……Nedenlerden Dolayı 31 Aralık 2021 Tarihinde P Yazılı Tehditine, Hakaretine, Hatırama Hakaretine Maruz Kalmış Bulunmaktayım.

         …..Görüleceği Üzere, “……..” Şeklinde Ağır Kürürler Savurmakla Kalmayıp Şahsımı Engellemiştir. Ancak Ö Küfrettikten Sonra Beni Twetter’da Engelleyen Bu Ve Bunun Gibi İnsanların Twetter’da Yeri Olmamalıdır. Profili, Paylaşımları Bile Kin Ve Nefret Üzerine Kurulu.

İnsanlık Onuruyla Bağdaşmayan Bir Muameleyle; Öç Alınmasını Gerektiren Ve Nefret Duymaya Yönelik Tasarlanan Yazılı Beyanıyla Kendi Ön Yargısından, Kişisel Kapris Ve Hesabından, Kin Ve Garezinden Kaynaklanıp Şahsıma Karşı Sergilenen Olumsuz Tutum Ve Davranışıyla; Kasıtlı Ve Bilerek Gerçekleşerek Psikolojik Tacize Dönüşen Ve Halen Etkileri Devam Etmekte Olan Hukuk Düzeninin İzin Vermediği Zarar Verici Eylemle; Sakınılması Gereken Kusurlar Olarak Adlandırılan Tanımlandırmasıyla; Sosyal Medyadaki Kusurlu Tutum, Hileli Davranış Ve Suiistimalle; Yenilir Yutulur Cinsten Olmayıp Ağır Cezai Müeyyide Gerektiren Yazılı ve Tamamen Cezai Müeyyide İçeren Yazılı İfadelerle Haklarım Ciddi Biçimde İhlal Edilmiş Bulunmaktadır.

            İlliyet Bağı Kurulması Durumunda Zedelenen İtibar ve Onurum; Olumsuz Etkilenen Çalışma Hayatımla Gelecekteki Ekonomik Sarsılmadan Doğacak Kayıplar, Ciddi Bir Şekilde Hasar Gören Ruhsal Ve Bedensel Bütünlüğüm; Azalan İş Verimliliğim; Algılama Ve İrade Yeteneğim Telafisi İmkânsız Hal Almıştır.                                                                 

Haksız Kışkırtmanın, Nefretin, Ağır Tahrikin Kin Ve Nefret Beslenmesinden Kaynaklandığı Zaten Sosyal Medyadaki Kayıtların Tetkikinden Anlaşılacaktır.

           Sosyal Medyada Kanunlara Aykırı Davranmak Veya Ağır Tahriklerle İnsanları Suç İşlemeye Zorlamak Suretiyle Saygınlığı Ve Güven Duygusunu Sarsacak Nitelikte Ve Hukuk Düzenince Hoş Görülmeyen Tutum ve Davranışlar Sergileyen; Haksızlıkta Sınır Tanımayan, Psikolojik Ve Sosyal Medya Terörünü Mubah Gören, Yine İnsanları Tehdit Etmeye, İnsanlara Hakaret Etmeye, İnsanları Yıldırmaya, Baskı Altına Almaya Çalışan Bu Ve Bunun Gibi İnsanların En Ağır Şekilde Cezalandırılması Gerektiği Düşünülmektedir.

            Zaten Yapılan Yazılı Tehdit, Hakaret veya Hatırama Hakaretin Aleni Bir Şekilde Yapıldığı Ve Belki Binlerce Kişinin Erişimine Açık Olan Sayfasında Yer Almaktadır. Böylesi Bir hakaret veya….Telafisi İmkânsız Sonuçların Doğmasına Ve Yıllarca Sürecek Davaların Açılmasına Sebebiyet Verilmiştir. Bu Kişi Bulunup En Ağır Şekilde Cezalandırılana Kadar Şikâyetim Devam Edecektir. Bu Yüzden Karşılık Verilmemiştir.

Hukuki Sebepler: TCK Ve İlgili Diğer Mevzuat

Deliller: Tweter Paylaşımı Üzerinden Yapılan Yazılı Görüntüler, Fotoğraf Görüntüleri, Linkler EK-1,2,3,4,5,6,7,8,9 VS.Gibi Deliller.

Sonuç Ve İstem: Yukarıda Arz Ve İzah Edilen Veya İlgili Cumhuriyet Başsavcılığınca  (Emniyet Genel Müdürlüğünce) Re’sen Tespit Edilecek Nedenlerle Şikâyetimin Kabulü İle Şikâyet Olunan Adı Geçen Hakkında Soruşturma Yapılarak Türk Ceza Kanunun Eylemine Uyan 106, 125, 126, 130 Ve Diğer İlgili Hükümlerinin Yanı Sıra Diğer İlgili Mevzuatın İlgili Hükümleri Gereğince En Ağır Şekilde Cezalandırılabilmesi İçin Kamu Davası Açılması Hususunda Gereğini Saygıyla Arz ve Talep Ederim. 03 Ocak 2022

ÖRNEKTİR

…Cumhuriyet Başsavcılığına

Veya

…Cumhuriyet Başsavcılığına

Havale Edilmek/Gönderilmek/Gereği Yapılmak Üzere

… Cumhuriyet Başsavcılığına

Ş i k â y e t ç i n i n

Adı Soyadı

 

Adresi 

 

Varsa Cep Telefonu

 

T.C. Kimlik Numarası

 

Varsa Vekili

 

Ş i k â y e t  O l u n a n – 1

Adı Soyadı

 

Adresi 

 

Varsa Cep Telefonu

 

T.C. Kimlik Numarası

 

Varsa Vekili

 

Ş i k â y e t  O l u n a n – 2

Adı Soyadı

 

Adresi 

 

Varsa Cep Telefonu

 

T.C. Kimlik Numarası

 

Varsa Vekili

 

Ş i k â y e t  O l u n a n – 3

Adı Soyadı

 

Adresi 

 

Varsa Cep Telefonu

 

T.C. Kimlik Numarası

 

Varsa Vekili

 

Ş i k â y e t  O l u n a n – 4

Adı Soyadı

 

Adresi 

 

Varsa Cep Telefonu

 

T.C. Kimlik Numarası

 

Varsa Vekili

 

Suç Tarihi

…………./……..…/2021

Suç Yeri

 

A ç ı k l a m a l ar

         … Adlı Sosyal Medya Kullanıcısıyım.…/…/2021 Tarihinde …Adlı Paylaşımımın/Twetemın/Linkimin/Fotoğraflı Yorumumun Altına  https://twitter.com/E…G…. Adlı Şahıs Tarafından Yazılı İletilerle Tehdit Edilmemin Yanı Sıra Yine Aynı Şahsın Hakaretine Maruz Kalmış Bulunmaktayım.

            Bir Kere Her İnsanın Yaratılış İtibariyle Yapısal Özelliği, Şahsiyeti, Düşüncesi, Davranışları, Yetiştiği Ortamdan Kaynaklanan Anlayışları, Hayat Görüşü, Değer Yargıları Bakış Açıları, Sıkıntı Ve Problemlerle Karşılaştığı Durumdaki Haleti Ruhiyeleri Farklı Olup, İnsanlarda Önyargılarla Kusur Aramak Yerine Ara Sıra Aynaya Bakarak; Hayalleriyle Görüntüsünün Farklı Olduğunu Hissetmesi; Öncellikle Kendilerini Yargılaması Ve Doğru Şeyler Yapıp Yapmadıklarını Sorgulamaları, Hakkaniyet Çerçevesinde Hareket Etmeleri, Hukuka Bağlı Kalmaları  Durumunda Sosyal Medyada Huzurun Tesis Edilmesi Mümkündür. Olumsuz Tutum ve Davranışları Nedeniyle Adıgeçeni/Adıgeçenleri Uyarmama Rağmen  Tehdit Ve Hakaretlerine Devam Etmiştir.

            Sözde Hayallerinde Canlandırdıkları Ve Ortada Olmayan Yasalarıyla Haksızlıkta Sınır Tanımayan Bir (Psikolojik Ve Sosyal Medya Terörünü Mubah Gören) Düzenin Kurulması Çabalarına Engel Olmak Zorundayız.

            İnsanlık Onuruyla Bağdaşmayan Muamelelerle; Öç Alınmasını Gerektiren Ve Nefret Duymaya Yönelik Tasarlanan Yazılı Beyanlarla; Kendi Ön Yargılarından, Kişisel Kapris ve Hesaplarından, Kin ve Garezinden Kaynaklanıp Şahsıma Karşı Sergilenen Olumsuz Tutum ve Davranışlarla; Kasıtlı Ve Bilerek Gerçekleşen ve Psikolojik Tacize Dönüşen; Halen Etkileri Devam Etmekte Olan Hukuk Düzeninin İzin Vermediği Zarar Verici Eylemlerle; Sakınılması Gereken Kusurlar Olarak Adlandırılan Tanılandırmalarla; Sosyal Medyadaki Kusurlu Tutum, Hileli Davranış Ve Suiistimallerle; Yenilir Yutulur Cinsten Olmayıp Ağır Cezai Müeyyide Gerektiren Yazılı ve Tamamen Cezai Müeyyide İçeren İfadelerle Haklarım Ciddi Biçimde İhlal Edilmiş Bulunmaktadır.                                                                                                                                                İlliyet Bağı Kurulması Durumunda Zedelenen İtibar ve Onurum; Olumsuz Etkilenen Çalışma Hayatımla Gelecekteki Ekonomik Sarsılmadan Doğacak Kayıplar, Ciddi Bir Şekilde Hasar Gören Ruhsal ve Bedensel Bütünlüğüm; Azalan İş Verimliliğim; Algılama Ve İrade Yeteneğim Telafisi İmkansız Hal Almıştır.                                                                           Haksız Kışkırtmaların, Nefretin Ağır Tahriklerin Kin ve Husumet Beslemesinden Kaynaklandığı Zaten Kayıtlarının Tetkikinden Anlaşılacaktır.

          Sosyal Medyada Kanunlara Aykırı Davranmak Veya Ağır Tahriklerle İnsanları Suç İşlemeye Zorlamak Suretiyle Saygınlığı ve Güven Duygusunu Sarsacak Nitelikte Ve Hukuk Düzenince Hoş Görülmeyen Tutum ve Davranışlar Sergileyen; insanları Baskı Altına Almaya Çalışanın/Çalışanların En Ağır Şekilde Cezalandırılmaları Gerekmektedir.

           Sonuç Ve İstem:  Yukarıda Arz Ve İzah Edilen veya Cumhuriyet Başsavcılığınızca  Re’sen Tespit Edilecek Nedenlerle Adıgeçen/Adıgeçenler (Şikâyet Edilenler) Hakkında Soruşturma Yapılarak Bunların En Ağır Şekilde Cezalandırılması İçin Kamu Davası Açılması Hususunda;

           Gereğini Saygıyla Arz ve Talep Ederim………/………2021

                                                                             Tahir AKCAN

                                                                      Sosyal Medya Kullanıcısı

                                                                              Şair Ve Yazar

                                                                                 Şikâyetçi

EKLER : Temin Edilebilen Sosyal Medya Kayıtları

                                          Tazminat Davası

                                                                                                             (Örnektir)

Davacı Ve Erişim Bilgileri:

Davacı Tarafından Kullanılan Hesap Linki:

Davalı Ve Erişim Bilgileri:

Davalı Tarafından Kullanılan Hesap Linki: https://twitter.com/E…G….

Konusu: 125.000.00 TL.’den Oluşan Tazminat Talebimden İbarettir.

Açıklama: Davalı …./….2021 Tarihinde Sosyal Medya Platformu Olan Twetter’da Kullandığı  https://twitter.com/E…G…. Adlı Link Hesabı Üzerinden  Tehdit Etmenin Yanı Sıra Ağır Küfürler Etmekle Kalmayıp Yazılı İleti İle Hakaretler, Tehditler Savurduktan Sonra Hesabımı da Anında Engellediğinden Dolayı Karşılık Verilmemiştir.

Bilindiği Üzere; Şerefsiz, Haysiyetsiz, Hırsız, Geri Zekâlı, Hayvan, Zibidi, Dümbük, Deyyus, Beyinsiz, Gavat, Hüdük, Puşt, Dangalak, Kaltak, Terbiyesiz VS.Gibi Söylemlerin Hakaret Olarak Kabul Edildiği Yine Yargıtay Kararlarının Tetkikinden Anlaşılmaktadır.

Ayrıca, ….Gibi Söylemlerde Tehdit Kapsamında Değerlendirildiği Yargıtay’ın Emsal Kararlarının Tetkikinden Anlaşılmaktadır..

Bu Nedenle; Türk Ceza Kanunun “Hakaret” Başlıklı 125’inci Gereğince; (Ve Devamı İlgili Maddeler) Bir Kimseye Onur, Şeref Ve Saygınlığını Rencide Edebilecek Nitelikte Somut Bir Fiil Veya Olgu İsnat Eden (…) (1) Veya Sövmek Suretiyle Bir Kimsenin Onur, Şeref Ve Saygınlığına Saldıran Kişinin… Suçun Niteliği Ve Büyüklüğü Göz önünde Bulundurulacak Şekilde Cezalandırılması Gerektiği Hükmüne Yer Verilmiş Olup Davalının Şahsıma Yönelik Cezai Sorumluluk Teşkil Eden Eyleminin Cezasız Kalmaması Ve Adaletin Tecelli Edilmesi Öncellikli Talebimdir.

Yine Aynı Kanunun “Tehdit” Başlıklı 106’ ıncı Maddesi Gereğince; Bir Başkasını, Kendisinin Veya Yakınının Hayatına, Vücut Veya Cinsel Dokunulmazlığına Yönelik Bir Saldırı Gerçekleştireceğinden Bahisle Tehdit Eden Kişinin … Suçun Niteliği Ve Büyüklüğü Göz önünde Bulundurulacak Şekilde Cezalandırılması Gerektiği Hükmüne Yer Verilmiş Olup Davalının Şahsıma Yönelik Cezai Sorumluluk Teşkil Eden Eyleminin Cezasız Kalmaması Ve Adaletin Tecelli Edilmesi Öncellikli Talebimdir.

Davalının “Terbiyesizlik Etme” Şeklindeki Yazılı İletisi, Kişilik Haklarıma Saldırı Niteliği Taşıyan Suçlar Arasında Yer Almakta Olduğu Yargıtay 4.Hukuk  Dairesinin  (E. 2002/2856) Ve  2002/8468 (4.7.2002) Sayılı Emsal Kararıylada Desteklendiğinden Dolayı Davalının Maddi ve Manevi Tazminata Mahkum Edilmesinde Engel Teşkil Eden Bir Husus Bulunmamaktadır.

Yine Davalının ………………Şeklinde Yazılı İleti İle Tehditler Savurması Ağır Cezai Müeyyide Gerektirmekte Olup Tehdit İçeren Yazılı İletileri Dikkate Alındığında Davalının Mahkum Edilmesini Engelleyici Bir Husus Bulunmamaktadır.

Hukuki Nedenler: Anayasa, TCK,MK, BK Ve Sair Mevzuat Ve İlgili Hükümlerinin Yanı Sıra, Emsal Yargı Kararları, İçtihatları

Sübut Nedenler: …CBS’lığından Veya ..Ceza Mahkemesine Müzekkere Yazılmak Suretiyle Dosyaların Celbinin Yanı Sıra Sosyal Medya Kayıtlarının Ortaya Çıkarılmasına İlişkin Olarak Polis Veya Siber Suçlar Kriminal Uzmanlık Raporunun İstenilmesine  Karar Verilmesi Arz Ve Talebimdir.Ayrıca, Nüfus Kaydı, Faturalar, Siber Suçlar Kriminal Uzmanlık Raporu VS.

Sonuç Ve İstem: Yukarıda Arz Ve İzah Edilen Ve Re’sen Dikkate Alınacak Nedenlerden Dolayı:                                                                                       (a) 25.000.00 TL.’sı Maddi Ve 100.000.00 TL. Manevi Olmak Üzere Toplam 125.000.00 TL. Tazminatın Kanuni Faiziyle Birlikte Davalıdan Alınmasına,

                 (b) Yargılama Giderlerinin Davalıdan Yana Tahmiline Karar Verilmesini Saygıyla Arz Ederim…../…../2021

                                                                                                                                                       Tahir AKCAN

                                                                                                                                              Sosyal Medya Kullanıcısı

                                                                                                                                                        Şair Ve Yazar

                                                                                                                                                              Davacı

One thought on “Sosyal Medya

Toplumsal Sorunlara Neşter Vuran Şair ve Yazar' ın Web Sitesindesiniz.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.