Sosyal Medya

ÖRNEKTİR

…Cumhuriyet Başsavcılığına

Veya

…Cumhuriyet Başsavcılığına

Havale Edilmek/Gönderilmek/Gereği Yapılmak Üzere

… Cumhuriyet Başsavcılığına

Ş i k â y e t ç i n i n

Adı Soyadı

Adresi 

Varsa Cep Telefonu

T.C. Kimlik Numarası

Varsa Vekili

Ş i k â y e t  O l u n a n – 1

Adı Soyadı

Adresi 

Varsa Cep Telefonu

T.C. Kimlik Numarası

Varsa Vekili

Ş i k â y e t  O l u n a n – 2

Adı Soyadı

Adresi 

Varsa Cep Telefonu

T.C. Kimlik Numarası

Varsa Vekili

Ş i k â y e t  O l u n a n – 3

Adı Soyadı

Adresi 

Varsa Cep Telefonu

T.C. Kimlik Numarası

Varsa Vekili

Ş i k â y e t  O l u n a n – 4

Adı Soyadı

Adresi 

Varsa Cep Telefonu

T.C. Kimlik Numarası

Varsa Vekili

Suç Tarihi

…………./……..…/2021

Suç Yeri

A ç ı k l a m a l ar

         … Adlı Sosyal Medya Kullanıcısıyım.…/…/2021 Tarihinde …Adlı Paylaşımımın/Twetemın/Linkimin/Fotoğraflı Yorumumun Altına  … Adlı Şahıs Tarafından Yazılı İletilerle Tehdit Edilmemin Yanı Sıra Yine Aynı Şahsın Hakaretine Maruz Kalmış Bulunmaktayım.

            Bir Kere Her İnsanın Yaratılış İtibariyle Yapısal Özelliği, Şahsiyeti, Düşüncesi, Davranışları, Yetiştiği Ortamdan Kaynaklanan Anlayışları, Hayat Görüşü, Değer Yargıları Bakış Açıları, Sıkıntı Ve Problemlerle Karşılaştığı Durumdaki Haleti Ruhiyeleri Farklı Olup, İnsanlarda Önyargılarla Kusur Aramak Yerine Ara Sıra Aynaya Bakarak; Hayalleriyle Görüntüsünün Farklı Olduğunu Hissetmesi; Öncellikle Kendilerini Yargılaması Ve Doğru Şeyler Yapıp Yapmadıklarını Sorgulamaları, Hakkaniyet Çerçevesinde Hareket Etmeleri, Hukuka Bağlı Kalmaları  Durumunda Sosyal Medyada Huzurun Tesis Edilmesi Mümkündür. Olumsuz Tutum ve Davranışları Nedeniyle Adıgeçeni/Adıgeçenleri Uyarmama Rağmen  Tehdit Ve Hakaretlerine Devam Etmiştir.

            Sözde Hayallerinde Canlandırdıkları Ve Ortada Olmayan Yasalarıyla Haksızlıkta Sınır Tanımayan Bir (Psikolojik Ve Sosyal Medya Terörünü Mubah Gören) Düzenin Kurulması Çabalarına Engel Olmak Zorundayız.

            İnsanlık Onuruyla Bağdaşmayan Muamelelerle; Öç Alınmasını Gerektiren Ve Nefret Duymaya Yönelik Tasarlanan Yazılı Beyanlarla; Kendi Ön Yargılarından, Kişisel Kapris ve Hesaplarından, Kin ve Garezinden Kaynaklanıp Şahsıma Karşı Sergilenen Olumsuz Tutum ve Davranışlarla; Kasıtlı Ve Bilerek Gerçekleşen ve Psikolojik Tacize Dönüşen; Halen Etkileri Devam Etmekte Olan Hukuk Düzeninin İzin Vermediği Zarar Verici Eylemlerle; Sakınılması Gereken Kusurlar Olarak Adlandırılan Tanılandırmalarla; Sosyal Medyadaki Kusurlu Tutum, Hileli Davranış Ve Suiistimallerle; Yenilir Yutulur Cinsten Olmayıp Ağır Cezai Müeyyide Gerektiren Yazılı ve Tamamen Cezai Müeyyide İçeren İfadelerle Haklarım Ciddi Biçimde İhlal Edilmiş Bulunmaktadır.                                                                                                                                                İlliyet Bağı Kurulması Durumunda Zedelenen İtibar ve Onurum; Olumsuz Etkilenen Çalışma Hayatımla Gelecekteki Ekonomik Sarsılmadan Doğacak Kayıplar, Ciddi Bir Şekilde Hasar Gören Ruhsal ve Bedensel Bütünlüğüm; Azalan İş Verimliliğim; Algılama Ve İrade Yeteneğim Telafisi İmkansız Hal Almıştır.                                                                           Haksız Kışkırtmaların, Nefretin Ağır Tahriklerin Kin ve Husumet Beslemesinden Kaynaklandığı Zaten Kayıtlarının Tetkikinden Anlaşılacaktır.

          Sosyal Medyada Kanunlara Aykırı Davranmak Veya Ağır Tahriklerle İnsanları Suç İşlemeye Zorlamak Suretiyle Saygınlığı ve Güven Duygusunu Sarsacak Nitelikte Ve Hukuk Düzenince Hoş Görülmeyen Tutum ve Davranışlar Sergileyen; insanları Baskı Altına Almaya Çalışanın/Çalışanların En Ağır Şekilde Cezalandırılmaları Gerekmektedir.

           Sonuç Ve İstem:  Yukarıda Arz Ve İzah Edilen veya Cumhuriyet Başsavcılığınızca  Re’sen Tespit Edilecek Nedenlerle Adıgeçen/Adıgeçenler (Şikâyet Edilenler) Hakkında Soruşturma Yapılarak Bunların En Ağır Şekilde Cezalandırılması İçin Kamu Davası Açılması Hususunda;

           Gereğini Saygıyla Arz ve Talep Ederim………/………2021

                                                                             Tahir AKCAN

                                                                      Sosyal Medya Kullanıcısı

                                                                              Şair Ve Yazar

                                                                                 Şikâyetçi

EKİ: Sosyal Medya Kayıtları

Erişim Bilgilerim:

Adres : Ankara

Cep     : 0 (538) E-Posta :

Toplumsal Sorunlara Neşter Vuran Şair ve Yazar' ın Web Sitesindesiniz.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.